Välkommen till PBA Instrument AB.
Mätinstrument för VA och Jordbruk


Generalagenturer i Sverige
Adcon och Mainstream
Generalagent för Sverige
   

Vi säljer, installerar och hyr ut Adcon Telemetrisystem.
Vi använder denna telemetrilösning för
dataöverföring från fasta och portabla flödesmätare för dricksvatten, spillvatten dagvatten samt grundvatten.
Inom jordbruk används Adcon för väder och jorddata i växtodlingsförsök och för prognosmodeller för sjukdommar på tex Äppel, Lök, Potatis och Bönor. Data
     exporteras till modellföretag typ RIMPro.

               Vi samarbetar med SLU, Jordbruksverket,
               Hushållningssällskapet och HHS Åland

Generalagent för Sverige
Vi säljer, installerar och hyr ut flödesmätare fråm Mainstream
Leverantören av våra Flödesmätare.
Min samarbetspartner sedan 2003.
Flödesmätaren finns i ett flertal varianter.
Spännande just nu är test av en ny typ Insticksmätare från Mainstream.Denna är avsedd för trycksatta rör. Vi teskör just nu hos ett av företagen i vårt team. Enkel installation men en enkel ambornningsbygel. För fast eller Portabelt bruk.
I Göteborsområdet pågår ett stort utvecklings arbete tillsammans med IRG TV inspektion, Kungsbacka, för att effektivt mäta med flödesmätare från Mainstream.
Nya Uppdrag
ÅF Göteborg Flödesstyrd Provtagning
Pba har tillsammans med ÅF Göteborg genomfört flödespropotionella utsläpps undersölkningar till kommunala spillvatten systemen från Santa Maria Kryddor i Mölndal och HKScan i Linköping. Detta för kunna söka nya verksamhetstillstånd.
WSP Örebro Flödesstyrd Provtagning
Pba Instrument har tillsammans med WSP Örebro sammordnat flödesproportionella provtagningar på en industri i Örebro området. Man provtog 4 olika utsläppspunkter samtidigt.
Detta för att säkerställa metall innehållet i det utsläppta vattnet
 
LTH Lund/VA Syd
Doktorandprojekt i Lund.
PBA Instrument har leveretat utrustning till Lunds tekniska högskola (LTH).
LTH tillsammans med VA SYD håller på att genomföra ett forskningsprojekt i Augusteborg, Malmö i vilket vi utvärderar områdets öppna dagvattensystem.
Till Projektet har investerat i 4 stycken Mainstream Flödesmätare för att säkert kunna mäta flödena i systemet
Nytt om Kalmar Vatten
Grundvattenmätning.
PBA Instrument jobbar med ett större grundvattenprojekt åt Kalmar Vatten. I området kommer nya grv rörkopplas in efter hand. Nederbördsstationer kommer att installeras på några ställen i de olika områdena
Vi använder UHF stationer för att logga grundvattennivåerna i de olika delområdena. All data överförs till Kalmar Vattens driftövervakning. Samma vandalsäkra installationer som vi med framgång nyttjat i vårt stora Ronneby Miljöteknik projekt används.
Ronneby Miljöteknik
PBA installerar grundvattenmätning för Ronneby Miljöteknik i den nya grundvattentäkten för Kallinge Vattenverk, samt på vattentäkten i Leråkra inför nytt tillstånd för täkten.
52 Grundvattenrör, 8 Pumpbrunnar samt nivån i Ronnebyån är nu uppkopplade mot fem Radio/GPRS system från Adcon.
Under förra året utökades antalet rör med 15 styck på de äldre vattenverken i de mindre samhällena.
Ett helt nytt skyddat montage har tagits fram för att sabotageskydda utrustningarna för att ingen
fysiskt ska kunna skada kablar och apparater.
Ronneby startar även ett egen Adcon System med Basstation och Dataserver för alla Adcon stationer inom Miljötekniks verksamhetsområde.
Miljöteknik har även investerat i ett antal Mainstream flödesmätare samt bräddmätningar i gemensamma brunnar där dag och spillvatenn strålar samma var för sig.
Även nederbördsmätare finns på plats i de projekområden man utreder.
IRG Kungsbacka
IRG Kungsbacka fortsätter att utveckla i jakten på tillskottsvatten i Göteborgsområdet med hjälp från PBA. IRG  har ett egen Adcon system för att analysera all mätdata som kontinuerligt kommer in. Mätuppdragen utförs åt alla kommuner och vatten- bolag i Göteborgsområdet samt flera bolag i Halland.
Man förfogar i dag över c:a 30 egna portabla flödesmätare samt med hjälp av PBA:s hyrmätare har man tillgång till minst 50 kompletta flödesmätare med uppkoppling över internet
för kvalitetssäker mätning.
Vi har även tillsammans tagit fram en programvara som heter
Flow View för snabb analys av mätdata från Adconsystemet.
Detta genom att direkt få fram fiktiva hårdgjorda ytor, återkomsttid och intensitet på regnen mm.
SLU, HHS och Jordbruksverket.
Lantmet
PBA Instrument AB fortsätter med sitt projekt med väderstationer för dessa myndigheter.
Väderdata används till en mängd olika forsknings och vardagsprojet för dessa tre stora aktörer.
I är är det en dela stationer i Södra och västra delarna som ska ses över.
Detta för att kunna säkerställa all väderdata in i Lantmet som är ett väderdata system för landets jordbrukare och universitet.
Mera Nyheter
Flow View
Flow View Mätdata analys

PBA Har utfört flödesproportionell provtagning åt ÅF Göteborg på Santa Maria i Mölndal och HKScan i Linköping för att bestämma utsläppsmängder till de
allmänna spillvattensystemen iför tillståndsprövning

Flow View mätdataanalys har vi tagit fram för att snabbt få fram resultat till våra kunder efter att vi fått in data efter ett kraftigt regn. Data exporteras från Adconsystemt direkt in i Flow Viev.
Vi kan då ögonblickligen få fram alla data från detta nederbördstillfälle såsom ficktiva hårdgjorda ytor, återkomsstid enligt Dahlström och regintensitet.
Intresserad?
Ring eller sänd en förfågan så hör vi av oss.
Reducering av Svavelväte
PBA Instrumet AB har i samarbete med Uppsala Vatten tagit fram utrustning ansluten till Adconsystemet för att kunna mäta Svaleväte och Syrgas i Odominbrunnar och pumpstationer.
En serie gasmätare från det Engelska företaget Tolex har vi i sammarbete med Svenska leverantören som normalt jobbar med gruvindustrin i Sverige, anpassat sensorerna som vi vill ha dessa.
Vi har anpassat signalutgångarna med ett flertal olika signalvarianter in i Adcon RTU753, ström, spänning SDI12 och Modbus.
Ström 4-20 mA används i Pumpstationer och de övriga ute i ledningar och brunnar.
Vi mäter även syret i vattnet med en specialelektod, denna är anpassad till SDI 12 in i Adcon RTU 753.
Svaelväte sensorn mäter värde upp till 300 ppm.
Vi kan då anpassa Modbus och SDI 12 ingången att jobba med båda typerna på samma gång.
 
Nya Väderstationer på Åland
PBA Instrument har under 2017 uppgraderat och installerat nya Väderstationer för Äppelodlingarna på Åland.
Dessa stationer utgör grunden för att exportera mätadata för prognosmodeller hos Rimpro i Holland samt i ett samarbete med SLU för lökprognoser med en Norsk prognosmodell.
Uppsala Vatten och MIVA i Ö-vik
PBA Instrument fortsätter samarbetet med installationer för mätning av distribuerade drickvatten-volymer i sammanhållna områden. Både i Uppsala och Örsköldvik kommuner pågår arbetet.
Uppsala har i dag ett 50 tal vattenmätare online för att samla in mätvärde och analysera dessa i Adconsystemet. Bland annat ett sammanräknat medelvärde på nattflödet för att snabbt se om man har läckor i dessa områden.
Detta har slagit väl ut och rörnätspersonal kollar alla mätvärde från morgon till kväll och efter arbetsdagen tar larmen för detta över.
Vi presenterar vårt Team
Team PBA.
Företagen i Team PBA
PBA Instrument AB
Växjö
IRG TV Insperktion
Kungsbacka
LeBe Svets&Teknik
Hovmantorp
EL&Data Installatören
Vellinge
Uppsala Vatten AB
Uppsala
Gästrike Vatten
Gävle
MIVA Miljö Vatten AB
Örnsköldsvik 
VA-SYD

Malmö/Lund
Ronneby Miljö&Teknik
Ronneby
Nybro Energi
Nybro
SLU Fältforsk
SLU Uppsala
Jordbruksverket
Hushållningssällskapet
Ålands
Hushållningssällskap
Jomala by Mariehamn Åland.